*ارسال فرم وضعیت تحصیلی جهت دفاع در نیمسال دوم 97-96(پایان شهریور 97) : - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی