برگزاری جشنواره سراسری "نماز و فضای مجازی" در واحد گرگان - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی