محدودیت آموزشی در انتظار دانشجویانی که مدارک خود را تحویل نداده اند - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی