من قهرمان ایران بودم اما هیچ ارگانی جوابم را نداد؛ خوشحالم که کارمند واحد الکترونیکی هستم - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی