اخبار دانشکده فنی و مهندسی

مدیر گروه معاون گروه
 

-

پریسا رحمانی
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد
مهندسی هسته ای - مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
مهندسی پزشکی - توانبخشی
مهندسی پزشکی - بیو متریال
مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
مهندسی پزشکی - مهندسی بافت
مدیر گروه معاون گروه
تورج بنی رستم  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری
مدیر گروه معاون گروه
 

-

پریسا رحمانی
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی برق
کارشناسی ارشد
مهندسی برق - الکترونیک
مهندسی برق - مخابرات
مهندسی برق - قدرت
مهندسی برق - سیستم های قدرت
مهندسی برق - کنترل
مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرت
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری
مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی
مهندسی برق - سامانه‌های برقی حمل و نقل
مهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق - افزاره میکرو و نانو الکترونیک
مهندسی برق - شبکه های مخابراتی
مهندسی برق - مخابرات سیستم
مهندسی برق - مخابرات نوری
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی کشاورزی
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی
مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی صنایع

 

کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
مهندسی مالی
مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی
مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری

 

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی نفت و شیمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نفت – اکتشافات
مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری
مهندسی نفت – حفاری
مهندسی اکتشاف نفت
پژوهشی مهندسی نفت – پالایش
مهندسی شیمی- فرایندهای جداسازی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی – پلیمر
مهندسی شیمی – صنایع غذایی
مهندسی شیمی – طراحی فرآیند
مهندسی شیمی – محیط زیست

 

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا ربانی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی مکانیک و هوافضا
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
مهندس مکانیک - ساخت و تولید
مهندسی هوافضا
مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
مهندسی هوافضا - آیرودینامیک
مهندسی سیستمهای انرژی - انرژی و محیط زیست
مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژی
مهندسی انرژی تجدید پذیر
مهندسی مکاترونیک - اتوماتیک و کنترل تولید
مهندسی مکاترونیک - ارتباطات جنبی انسان – ماشین – کامپیوتر
مهندسی مکاترونیک - طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی
مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی مواد - جوشکاری

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی عمران (حمل و نقل، ...)
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – حمل و نقل
مهندسی عمران – مدیریت ساخت
مهندسی عمران – مهندسی راه و ترابری
مهندسی عمران – مهندسی حمل و نقل
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد
رشته‌های گروه مهندسی عمران (سازه، ژئوتکنیک و زلزله)
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران – زلزله
مهندسی عمران – سازه
مهندسی عمران – مهندسی سازه

 

مدیر گروه معاون گروه
علی نیکخو  -
مقاطع تحصیلی :    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه معدن
کارشناسی ارشد
مهندسی معدن – مهندسی استخراج معدن
مهندسی معدن – مهندسی اکتشاف معدن
مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی

 

مدیر گروه معاون گروه
-
پریسا رحمانی
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی

 

رشته‌های گروه فناوری اطلاعات (کارشناسی)
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات (۹۴ و مابعد)
مهندسی فناوری اطلاعات (۹۳ و ماقبل)
مهندسی کامپیوتر
مدیر گروه معاون گروه
تورج بنی رستم  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مهندسی فناوری اطلاعات (ارشد)
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی
مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی مخابرات امن