اخبار دانشکده علوم انسانی

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا شاه علی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه علوم سیاسی
کارشناسی ارشد
علوم سیاسی
روابط بین الملل
مطالعات منطقه ای
اندیشه سیاسی در اسلام
کارشناسی
علوم سیاسی
مدیر گروه معاون گروه
عبداله شفیع ابادی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه مشاوره
کارشناسی ارشد
مشاوره و راهنمایی
مشاوره - مشاوره مدرسه
مشاوره - مشاوره خانواده
مشاوره - مشاوره توانبخشی
کارشناسی
مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه معاون گروه
سید علی رحمان زاده -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه علوم اجتماعی

 

کارشناسی ارشد
جامعه شناسی ورزشی
جمعیت شناسی
پژوهش علوم اجتماعی
جامعه شناسی
علوم اجتماعی - جمعیت شناسی
علوم اجتماعی - مردم شناسی
مطالعات زنان - زن و خانواده
مردم شناسی
علوم اجتماعی - جامعه شناسی
کارشناسی
روزنامه نگاری
مددکاری اجتماعی
جامعه شناسی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
مردم شناسی

 

مدیر گروه معاون گروه
جعفر جمالی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه حقوق عمومی و بین‌الملل
کارشناسی ارشد
حقوق عمومی
حقوق بین الملل
حقوق تجارت بین‌الملل
مدیر گروه معاون گروه
مهشید سادات طبایی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد - کارشناسی
رشته‌های حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق مالی - اقتصادی
فقه و حقوق خصوصی
کارشناسی
حقوق
مدیر گروه معاون گروه
جعفر جمالی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه حقوق کیفری
کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
فقه و حقوق جزا
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

 

مدیر گروه معاون گروه
احمدرضا شاه علی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه ادبیات و الهیات
کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی
الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
عرفان اسلامی
علوم حدیث - نهج البلاغه
فلسفه و کلام اسلامی
علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه شافعی
باستان شناسی - دوران تاریخ ایران
تاریخ – تاریخ اسلام
تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
تاریخ – تاریخ ایران باستان
تاریخ – تاریخ عمومی جهان
تاریخ – مطالعات خلیج فارس
فرهنگ و زبانهای باستان ایران
فلسفه
فلسفه علم
فلسفه و حکمت اسلامی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی)
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
ادبیات عربی
زبان های باستانی ایران
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
کارشناسی
علوم قرآن و حدیث
ادیان و عرفان
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تاریخ

 

مدیر گروه معاون گروه
ناصر آقابابائی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه روانشناسی
کارشناسی ارشد
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی عمومی
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
کودکان استثتائی (عقب ماندگی ذهنی)
روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
روانشناسی
کارشناسی
روانشناسی
مدیر گروه معاون گروه
ناصر آقابابائی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه علوم تربیتی
کارشناسی ارشد
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی
علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی
علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی
مدیریت آموزشی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
علوم تربیتی
کارشناسی
علوم تربیتی

 

مدیر گروه معاون گروه
سید علی رحمان زاده -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه علوم ارتباطات
کارشناسی ارشد
امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی
علوم ارتباطات اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی - روابط عمومی
مطالعات فرهنگی و رسانه
مدیریت امور فرهنگی
برنامه ریزی امور فرهنگی
کارشناسی
علوم ارتباطات اجتماعی
روابط عمومی