اخبار دانشکده علوم انسانی

مدیر گروه معاون گروه
 

احمدرضا شاه علی

-
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه علوم سیاسی
کارشناسی ارشد
علوم سیاسی
روابط بین الملل
مطالعات منطقه ای
اندیشه سیاسی در اسلام
مدیر گروه معاون گروه
عبداله شفیع ابادی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مشاوره
کارشناسی ارشد
مشاوره و راهنمایی
مشاوره مدرسه
مشاوره توانبخشی
مدیر گروه معاون گروه
سید علی رحمان زاده -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد
امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی
امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی
علوم ارتباطات اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی- روابط عمومی
مطالعات فرهنگی و رسانه
مدیریت امور فرهنگی ارشد
امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی
پژوهش علوم اجتماعی
علوم اجتماعی – جمعیت شناسی
علوم اجتماعی – مردم شناسی
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
برنامه ریزی امور فرهنگی
جمعیت شناسی
مردم شناسی
جامعه شناسی

مدیر گروه معاون گروه
جعفر جمالی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه حقوق عمومی و بین‌الملل
کارشناسی ارشد
حقوق عمومی
حقوق بین الملل
حقوق تجارت بین‌الملل
مدیر گروه معاون گروه
مهشید سادات طبایی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق مالی- اقتصادی
فقه و حقوق خصوصی
مدیر گروه معاون گروه
جعفر جمالی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه حقوق کیفری
کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
فقه و حقوق جزا
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

 

مدیر گروه معاون گروه
  -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه ادبیات و الهیات
کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی
الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
عرفان اسلامی
علوم حدیث
فلسفه و کلام اسلامی
علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم حدیث – نهج البلاغه
باستان شناسی
تاریخ – تاریخ اسلام
تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
تاریخ – تاریخ ایران باستان
تاریخ – تاریخ عمومی جهان
تاریخ – مطالعات خلیج فارس
فرهنگ و زبانهای باستان ایران
فلسفه
فلسفه علم
فلسفه و حکمت اسلامی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی)
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
باستان شناسی – دوران تاریخی ایران
مطالعات زنان – زنان و خانواده
مدیر گروه معاون گروه
مژگان سپاه منصور -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه روانشناسی
کارشناسی ارشد
روانشناسی – صنعتی و سازمانی
روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی عمومی
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
کودکان استثتائی (عقب ماندگی ذهنی)
روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
روانشناسی
کارشناسی
روانشناسی

 

مدیر گروه معاون گروه
مژگان سپاه منصور -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه علوم تربیتی
کارشناسی ارشد
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
علوم تربیتی – آموزش و پرورش پیش دبستانی
علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی
علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
مدیریت آموزشی
تکنولوژی آموزشی
برنامه ریزی درسی
تکنولوژی آموزشی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
تحقیقات آموزشی

 

مدیر گروه معاون گروه
سید علی رحمان زاده -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه علوم ارتباطات
کارشناسی ارشد
امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی
امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی
علوم ارتباطات اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی- روابط عمومی
مطالعات فرهنگی و رسانه
مدیریت امور فرهنگی ارشد
امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی
پژوهش علوم اجتماعی
علوم اجتماعی – جمعیت شناسی
علوم اجتماعی – مردم شناسی
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
برنامه ریزی امور فرهنگی
جمعیت شناسی
مردم شناسی
جامعه شناسی