اخبار دانشکده مدیریت

مدیر گروه معاون گروه
اسفندیار دشمن زیاری  -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی
مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک
مدیریت بازرگانی- بازاریابی
مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی
مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی
مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی- کارآفرینی
مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول
مدیر گروه معاون گروه
غلامرضا طالقانی  -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت منابع انسانی
کارشناسی ارشد
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی
مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی
مدیر گروه معاون گروه
غلامرضا طالقانی  -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی – تشکیلات و روش‌ها
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی
مدیریت دولتی – مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
مدیریت دولتی – مدیریت تحول
مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی
مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی – طراحی سازمان های دولتی
کارشناسی
مدیریت دولتی

 

مدیر گروه معاون گروه
وحیدرضا میرابی
-
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد
بیومکانیک ورزشی
جامعه شناسی ورزشی
رفتار حرکتی
رفتار حرکتی – آموزش تربیت بدنی
رفتار حرکتی – رشد حرکتی
رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی
روانشناسی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزش
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی
مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیر گروه معاون گروه
محمدعلی افشار کاظمی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی- استراتژی‌های توسعه صنعتی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد
مدیریت صنعتی – تولید
مدیریت صنعتی – مالی
مدیریت تکنولوژی – سیستمهای تحقیق و توسعه
مدیر گروه معاون گروه
محمدعلی افشار کاظمی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار الکترونیکی

مدیر گروه معاون گروه
محمدعلی افشار کاظمی -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناسی ارشد
علم و اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات
علم اطلاعات و دانش شناسی – مطالعات کتابخانه های عمومی
مدیر گروه معاون گروه
وحیدرضا میرابی -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت اجرایی
کارشناسی ارشد
 مدیریت شهری
 مدیریت MBA – مدیریت بازاریابی
 مدیریت اجرایی
مدیر گروه معاون گروه
مژگان سپاه منصور -
مقاطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیر گروه معاون گروه
مهدی معدنچی زاج -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
مدیریت مالی
مدیر گروه معاون گروه
ایرج نوروش  -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد - کارشناسی

 

رشته‌های گروه حسابداری
کارشناسی ارشد
حسابرسی
حسابداری
کارشناسی
حسابرسی

 

مدیر گروه معاون گروه
وحیدرضا میرابی  -
مقاطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

 

رشته های گروه مدیریت کارآفرینی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی – کارآفرینی
کارآفرینی – کسب و کار جدید
مدیریت کسب و کار – بازاریابی
مدیریت کارآفرینی – کسب و کار جدید

مدیر گروه معاون گروه
مهدی معدنچی زاج -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه اقتصاد
کارشناسی ارشد
اقتصاد اسلامی
اقتصاد انرژی
بانکداری اسلامی
علوم اقتصادی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی
علوم اقتصادی – برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ارشد
علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی ارشد
علوم اقتصادی – بانکداری اسلامی ارشد
علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی