اخبار دانشکده علوم پایه

مدیر گروه معاون گروه
فرناز لطیف -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه ریاضی
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
آموزش ریاضی
ریاضی – جبر
ریاضی – آنالیز
ریاضی – هندسه و توپولوژی
ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
علوم کامپیوتر
ریاضی – ریاضیات مالی
آمار ریاضی
مدیر گروه معاون گروه
فرناز لطیف -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه شیمی
کارشناسی ارشد
شیمی – شیمی کاربردی
شیمی – شیمی تجزیه
شیمی – شیمی معدنی
شیمی – شیمی فیزیک
شیمی – شیمی آلی
فیتوشیمی
شیمی – شیمی و فناوری اسانس
شیمی – شیمی پلیمر
شیمی دارویی
علوم و فناوری نانو – نانو شیمی
مدیر گروه معاون گروه
فرناز لطیف -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه جغرافیا و محیط زیست
کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیای سیاسی
جغرافیای برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
طبیعت گردی (اکوتوریسم)
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )
سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – مطالعات آب و خاک
سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – مطالعات شهری و روستایی
سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – مدیریت مخاطرات محیطی
سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – هواشناسی ماهواره ای
ژئومورفولوژی – برنامه ریزی محیطی
مهندسی طراحی محیط زیست
مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
مهندسی محیط زیست-منابع آب
مهندسی محیط زیست - فاضلاب
محیط زیست – آلودگیهای محیط زیست
طبیعت گردی
حقوق محیط زیست
آب و هواشناسی - مخاطرات آب و هوایی

 

مدیر گروه معاون گروه
مریم لاری -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه ارتباط تصویری
کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری
طراحی صنعتی
تصویر سازی
مدیر گروه معاون گروه
فرناز لطیف -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه زیست شناسی
کارشناسی ارشد
ژنتیک
زیست شناسی – بیوشمی
زیست شناسی دریا – جانوران دریا
زیست شناسی – میکروبیولوژی
زیست شناسی – علوم سلولی و مولوکولی
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
علوم گیاهی – فیزیولوژی
علوم گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
علوم گیاهی – زیست شناسی و تکوینی
مدیر گروه معاون گروه
فرناز لطیف -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه فیزیک
کارشناسی ارشد
فیزیک – اتمی و مولوکولی
فیزیک – حالت جامد
فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها
فیزیک هسته ای
فیزیک – فیزیک نجومی
فیزیک – فیزیک بنیادی
اقیانوس شناسی فیزیکی
نانوفیزیک

مدیر گروه معاون گروه
فرناز لطیف -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه زبان‌های خارجی
کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان آلمانی
آموزش زبان روسی
آموزش زبان فرانسه
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسه – ادبی
زبان شناسی همگانی
مترجمی زبان فرانسه
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسه
مدیر گروه معاون گروه
مریم لاری -
مقاطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 

رشته‌های گروه هنر
کارشناسی ارشد
پژوهش هنر
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
نقاشی
ادبیات نمایشی
برنامه ریزی منطقه ای
کارگردانی نمایشی
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
مهندسی معماری
نوازندگی ساز جهانی