یادداشت اختصاصی دکتر برزگر/ مقاله فروشی و ساختار تصمیم گیری مدیریتی - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی