#نام و نام خانودگی↑ حوزه فعالیتسمت کارشناسشماره داخلیپست الکترونیکیساعات پاسخگوییروزهای پاسخگوییسیستم تیکتینگ
1خانم ایرانی فرددانشكده علوم انسانيکارشناس دپارتمان روانشناسی271m_iranifard@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و چهارشنبهدارد
2هدیه وشاقدانشكده علوم انسانيکارشناس دپارتمان حقوق کیفری258claw@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و سه شنبهدارد
3اکرم شمسیدانشكده علوم انسانيکارشناس دپارتمان حقوق خصوصی و الهیات
(كارشناس آموزش دانشکده علوم انساني)
270a_shamsi@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و چهارشنبهدارد
4مهيار طلوعيدانشكده علوم انسانيكارشناس آموزش دانشكده علوم انساني345m_tolouei@iauec.ac.ir15:30-17:30یکشنبه و سه شنبهدارد
5فرشاد الوندیدانشكده علوم انسانيکارشناس دپارتمان روانشناسی257psy@iauec.ac.ir15:30-17:30یکشنبه و سه شنبهدارد
6علی رفیعیدانشكده علوم انسانيکارشناس دپارتمان علوم اجتماعی245plaw@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و سه شنبهدارد
7علی کریمیدانشكده علوم انسانيکارشناس دپارتمان علوم تربیتی240tmp@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و سه شنبهدارد
8محسن قادریدانشكده علوم انسانيکارشناس پژوهش دانشکده علوم انساني795thesis_hum@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و سه شنبهدارد
9مهسا محرابيدانشكده علوم انسانيكارشناس پژوهش دانشكده علوم انساني334thesis_hum@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و چهارشنبهدارد
10آقای لطفی مقدمدانشكده علوم انسانيکارشناس بایگانی161b_lotfi@iauec.ac.ir15:30-17:30دوشنبه و چهارشنبهدارد
خروجی CSVجستجو